20.02.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (20-02-2017)
17.02.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (17-02-2017)
17.02.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (17-02-2017)
16.02.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (16-02-2017)
16.02.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (16-02-2017)
15.02.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (15-02-2017)
15.02.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (15-02-2017)
14.02.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (14-02-2017)
14.02.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (14-02-2017)
13.02.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (13-02-2017)
13.02.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (13-02-2017)
10.02.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (10-02-2017)
10.02.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (10-02-2017)
09.02.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (09-02-2017)
09.02.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (09-02-2017)
08.02.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (08-02-2017)
08.02.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (08-02-2017)
07.02.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (07-02-2017)
07.02.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (07-02-2017)
06.02.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (06-02-2017)