10.01.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (10-01-2017)
09.01.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (09-01-2017)
09.01.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (09-01-2017)
06.01.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (06-01-2017)
06.01.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (06-01-2017)
05.01.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (05-01-2017)
05.01.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (05-01-2017)
04.01.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (04-01-2017)
04.01.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (04-01-2017)
03.01.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (03-01-2017)
03.01.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (03-01-2017)
30.12.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (30-12-2016)
30.12.2016 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (30-12-2016)
29.12.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (29-12-2016)
29.12.2016 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (29-12-2016)
28.12.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (28-12-2016)
28.12.2016 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (28-12-2016)
27.12.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (27-12-2016)
27.12.2016 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (27-12-2016)
23.12.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (23-12-2016)