23.09.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (23-09-2016)
22.09.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (22-09-2016)
22.09.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (22-09-2016)
21.09.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (21-09-2016)
21.09.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (21-09-2016)
20.09.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (20-09-2016)
20.09.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (20-09-2016)
19.09.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (19-09-2016)
19.09.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (19-09-2016)
16.09.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (16-09-2016)
16.09.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (16-09-2016)
15.09.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (15-09-2016)
15.09.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (15-09-2016)
14.09.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (14-09-2016)
14.09.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (14-09-2016)
13.09.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (13-09-2016)
13.09.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (13-09-2016)
12.09.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (12-09-2016)
12.09.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (12-09-2016)
09.09.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (09-09-2016)