25.07.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (25-07-2016)
22.07.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (22-07-2016)
22.07.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (22-07-2016)
21.07.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (21-07-2016)
21.07.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (21-07-2016)
20.07.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (20-07-2016)
20.07.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (20-07-2016)
19.07.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (19-07-2016)
19.07.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (19-07-2016)
18.07.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (18-07-2016)
18.07.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (18-07-2016)
15.07.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (15-07-2016)
15.07.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (15-07-2016)
14.07.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (14-07-2016)
14.07.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (14-07-2016)
13.07.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (13-07-2016)
13.07.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (13-07-2016)
12.07.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (12-07-2016)
12.07.2016 پیش بينى روزانه روند يورو-دلار (12-07-2016)
11.07.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (11-07-2016)