28.02.2016 پيش بينى هفتگی روند يورو-دلار (28-02-2016)
26.02.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (26-02-2016)
26.02.2016 يش بينى روزانه روند يورو-دلار (26-02-2016)
25.02.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (25-02-2016)
25.02.2016 يش بينى روزانه روند يورو-دلار (25-02-2016)
24.02.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (24-02-2016)
24.02.2016 يش بينى روزانه روند يورو-دلار (24-02-2016)
23.02.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (23-02-2016)
23.02.2016 يش بينى روزانه روند يورو-دلار (23-02-2016)
22.02.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (22-02-2016)
22.02.2016 يش بينى روزانه روند يورو-دلار (22-02-2016)
21.02.2016 پيش بينى هفتگی روند طلا (21-02-2016)
21.02.2016 پيش بينى هفتگی روند يورو-دلار (21-02-2016)
21.02.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (19-02-2016)
21.02.2016 يش بينى روزانه روند يورو-دلار (19-02-2016)
21.02.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (18-02-2016)
21.02.2016 يش بينى روزانه روند يورو-دلار (18-02-2016)
21.02.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (17-02-2016)
21.02.2016 يش بينى روزانه روند يورو-دلار (17-02-2016)
21.02.2016 پیش بينى روزانه روند طلا (16-02-2016)