23.04.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (23.04.2019)
23.04.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (23.04.2019)
23.04.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (23.04.2019)
23.04.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (23.04.2019)
22.04.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (22.04.2019)
22.04.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (22.04.2019)
22.04.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (22.04.2019)
22.04.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (22.04.2019)
20.04.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (18.04.2019)
18.04.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (18.04.2019)
18.04.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (18.04.2019)
18.04.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (18.04.2019)
17.04.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (17.04.2019)
17.04.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (17.04.2019)
17.04.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (17.04.2019)
17.04.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (17.04.2019)
16.04.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (16.04.2019)
16.04.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (16.04.2019)
16.04.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (16.04.2019)
16.04.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (16.04.2019)