05.02.2016 پيش بينى روزانه روند طلا (05-02-2016)
05.02.2016 پيش بينى روزانه روند يورو-دلار (05-02-2016)
04.02.2016 پيش بينى روزانه روند طلا (04-02-2016)
04.02.2016 پيش بينى روزانه روند يورو-دلار (04-02-2016)
03.02.2016 پيش بينى روزانه روند يورو-دلار (03-02-2016)
03.02.2016 پيش بينى روزانه روند طلا (03-02-2016)
02.02.2016 پيش بينى روزانه روند طلا (02-02-2016)
02.02.2016 پيش بينى روزانه روند يورو-دلار (02-02-2016)
29.01.2016 پيش بينى روزانه روند طلا (29-01-2016)
29.01.2016 پيش بينى روزانه روند يورو-دلار (29-01-2016)
28.01.2016 پيش بينى روزانه روند طلا (28-01-2016)
28.01.2016 پيش بينى روزانه روند يورو-دلار (28-01-2016)
27.01.2016 پيش بينى روزانه روند طلا (27-01-2016)
27.01.2016 پيش بينى روزانه روند يورو-دلار (27-01-2016)
26.01.2016 پيش بينى روزانه روند طلا (26-01-2016)
26.01.2016 پيش بينى روزانه روند يورو-دلار (26-01-2016)
25.01.2016 پيش بينى روزانه روند طلا (25-01-2016)
25.01.2016 پيش بينى روزانه روند يورو-دلار (25-01-2016)
24.01.2016 پيش بينى هفتگی روند طلا (24-01-2016)
24.01.2016 پيش بينى هفتگی روند يورو-دلار (24-01-2016)