11.04.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (11.04.2019)
11.04.2019 پیش بينى هفتگی روند طلا (11-04-2019)
11.04.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (11.04.2019)
11.04.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (11.04.2019)
10.04.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (10.04.2019)
10.04.2019 پیش بينى هفتگی روند طلا (10-04-2019)
10.04.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (10.04.2019)
10.04.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (10.04.2019)
09.04.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (09.04.2019)
09.04.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (09.04.2019)
09.04.2019 پیش بينى روزانه روند طلا-09.04.2019)
09.04.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (09.04.2019)
08.04.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (08.04.2019)
08.04.2019 پیش بينى روزانه روند طلا-08.04.2019)
08.04.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (08.04.2019)
08.04.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (08.04.2019)
05.04.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (05.04.2019)
05.04.2019 پیش بينى روزانه روند طلا-05.04.2019)
05.04.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (05.04.2019)
05.04.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (05.04.2019)