14.03.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (14-03-2019)
14.03.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (14-03-2019)
14.03.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (14-03-2019)
14.03.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (14-03-2019)
13.03.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (13-03-2019)
13.03.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (13-03-2019)
13.03.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (13-03-2019)
13.03.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (13-03-2019)
12.03.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (12-03-2019)
12.03.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (12-03-2019)
12.03.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (12-03-2019)
12.03.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (12-03-2019)
11.03.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (11-03-2019)
11.03.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (11-03-2019)
11.03.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (11-03-2019)
11.03.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (11-03-2019)
08.03.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (08-03-2019)
08.03.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (08-03-2019)
08.03.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (08-03-2019)
08.03.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (08-03-2019)