04.02.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (04-02-2019)
04.02.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (04-02-2019)
04.02.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (04-02-2019)
04.02.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (04-02-2019)
01.02.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (01-02-2019)
01.02.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (01-02-2019)
01.02.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (01-02-2019)
01.02.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (01-02-2019)
31.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (31-01-2019)
31.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (31-01-2019)
31.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (31-01-2019)
31.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (31-01-2019)
30.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (30-01-2019)
30.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (30-01-2019)
30.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (30-01-2019)
30.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (30-01-2019)
29.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (29-01-2019)
29.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (29-01-2019)
29.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (29-01-2019)
29.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (29-01-2019)