23.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (23-01-2019)
23.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (23-01-2019)
23.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (23-01-2019)
23.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (23-01-2019)
22.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (22-01-2019)
22.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (22-01-2019)
22.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (22-01-2019)
22.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (22-01-2019)
21.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (21-01-2019)
21.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (21-01-2019)
21.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (21-01-2019)
21.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (21-01-2019)
18.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (18-01-2019)
18.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (18-01-2019)
18.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (18-01-2019)
18.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (18-01-2019)
17.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (17-01-2019)
17.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (17-01-2019)
17.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (17-01-2019)
17.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (17-01-2019)