17.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (17-01-2019)
17.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (17-01-2019)
17.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (17-01-2019)
17.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (17-01-2019)
16.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (16-01-2019)
16.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (16-01-2019)
16.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (16-01-2019)
16.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (16-01-2019)
15.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (15-01-2019)
15.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (15-01-2019)
15.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (15-01-2019)
15.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (15-01-2019)
14.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (14-01-2019)
14.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (14-01-2019)
14.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (14-01-2019)
14.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (14-01-2019)
11.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (11-01-2019)
11.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (11-01-2019)
11.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (11-01-2019)
11.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (11-01-2019)