07.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (07-01-2019)
07.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (07-01-2019)
07.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (07-01-2019)
07.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (07-01-2019)
04.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (04-01-2019)
04.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (04-01-2019)
04.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (04-01-2019)
04.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (04-01-2019)
03.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (03-01-2019)
03.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (03-01-2019)
03.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (03-01-2019)
03.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (03-01-2019)
02.01.2019 پیش بينى روزانه روند نفت (02-01-2019)
02.01.2019 پیش بينى روزانه روند طلا (02-01-2019)
02.01.2019 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (02-01-2019)
02.01.2019 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (02-01-2019)
31.12.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (31-12-2018)
31.12.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (31-12-2018)
31.12.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (31-12-2018)
31.12.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (31-12-2018)