17.12.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (17-12-2018)
17.12.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (17-12-2018)
17.12.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (17-12-2018)
17.12.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (17-12-2018)
14.12.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (14-12-2018)
14.12.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (14-12-2018)
14.12.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (14-12-2018)
14.12.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (14-12-2018)
13.12.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (13-12-2018)
13.12.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (13-12-2018)
13.12.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (13-12-2018)
13.12.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (13-12-2018)
12.12.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (12-12-2018)
12.12.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (12-12-2018)
12.12.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (12-12-2018)
12.12.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (12-12-2018)
11.12.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (11-12-2018)
11.12.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (11-12-2018)
11.12.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (11-12-2018)
11.12.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (11-12-2018)