04.12.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (04-12-2018)
04.12.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (04-12-2018)
04.12.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (04-12-2018)
04.12.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (04-12-2018)
03.12.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (03-12-2018)
03.12.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (03-12-2018)
03.12.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (03-12-2018)
03.12.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (03-12-2018)
30.11.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (30-11-2018)
30.11.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (30-11-2018)
30.11.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (30-11-2018)
30.11.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (30-11-2018)
29.11.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (29-11-2018)
29.11.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (29-11-2018)
29.11.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (29-11-2018)
29.11.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (29-11-2018)
28.11.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (28-11-2018)
28.11.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (28-11-2018)
28.11.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (28-11-2018)
28.11.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (28-11-2018)