20.11.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (20-11-2018)
20.11.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (20-11-2018)
20.11.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (20-11-2018)
20.11.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (20-11-2018)
19.11.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (19-11-2018)
19.11.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (19-11-2018)
19.11.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (19-11-2018)
19.11.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (19-11-2018)
16.11.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (16-11-2018)
16.11.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (16-11-2018)
16.11.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (16-11-2018)
16.11.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (16-11-2018)
15.11.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (15-11-2018)
15.11.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (15-11-2018)
15.11.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (15-11-2018)
15.11.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (15-11-2018)
14.11.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (14-11-2018)
14.11.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (14-11-2018)
14.11.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (14-11-2018)
14.11.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (14-11-2018)