23.10.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (23-10-2018)
23.10.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (23-10-2018)
23.10.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (23-10-2018)
23.10.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (23-10-2018)
22.10.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (22-10-2018)
22.10.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (22-10-2018)
22.10.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (22-10-2018)
22.10.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (22-10-2018)
19.10.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (19-10-2018)
19.10.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (19-10-2018)
19.10.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (19-10-2018)
19.10.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (19-10-2018)
18.10.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (18-10-2018)
18.10.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (18-10-2018)
18.10.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (18-10-2018)
18.10.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (18-10-2018)
17.10.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (17-10-2018)
17.10.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (17-10-2018)
17.10.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (17-10-2018)
17.10.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (17-10-2018)