15.10.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (15-10-2018)
15.10.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (15-10-2018)
15.10.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (15-10-2018)
15.10.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (15-10-2018)
05.10.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (05-10-2018)
05.10.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (05-10-2018)
05.10.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (05-10-2018)
05.10.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (05-10-2018)
04.10.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (04-10-2018)
04.10.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (04-10-2018)
04.10.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (04-10-2018)
04.10.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (04-10-2018)
03.10.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (03-10-2018)
03.10.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (03-10-2018)
03.10.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (03-10-2018)
03.10.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (03-10-2018)
02.10.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (02-10-2018)
02.10.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (02-10-2018)
02.10.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (02-10-2018)
02.10.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (02-10-2018)