06.09.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (06-09-2018)
06.09.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (06-09-2018)
06.09.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (06-09-2018)
06.09.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (06-09-2018)
05.09.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (05-09-2018)
05.09.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (05-09-2018)
05.09.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (05-09-2018)
05.09.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (05-09-2018)
04.09.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (04-09-2018)
04.09.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (04-09-2018)
04.09.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (04-09-2018)
04.09.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (04-09-2018)
03.09.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (03-09-2018)
03.09.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (03-09-2018)
03.09.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (03-09-2018)
03.09.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (03-09-2018)
31.08.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (31-08-2018)
31.08.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (31-08-2018)
31.08.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (31-08-2018)
31.08.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (31-08-2018)