29.08.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (29-08-2018)
29.08.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (29-08-2018)
29.08.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (29-08-2018)
29.08.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (29-08-2018)
28.08.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (28-08-2018)
28.08.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (28-08-2018)
28.08.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (28-08-2018)
28.08.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (28-08-2018)
27.08.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (27-08-2018)
27.08.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (27-08-2018)
27.08.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (27-08-2018)
27.08.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (27-08-2018)
21.08.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (21-08-2018)
21.08.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (21-08-2018)
21.08.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (21-08-2018)
21.08.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (21-08-2018)
20.08.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (20-08-2018)
20.08.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (20-08-2018)
20.08.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (20-08-2018)
20.08.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (20-08-2018)