03.08.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (03-08-2018)
03.08.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (03-08-2018)
03.08.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (03-08-2018)
03.08.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (03-08-2018)
02.08.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (02-08-2018)
02.08.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (02-08-2018)
02.08.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (02-08-2018)
02.08.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (02-08-2018)
01.08.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (01-08-2018)
01.08.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (01-08-2018)
01.08.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (01-08-2018)
01.08.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (01-08-2018)
31.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (31-07-2018)
31.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (31-07-2018)
31.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (31-07-2018)
30.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (30-07-2018)
30.07.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (30-07-2018)
30.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (30-07-2018)
30.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (30-07-2018)
27.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (27-07-2018)