25.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (25-07-2018)
25.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (25-07-2018)
25.07.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (25-07-2018)
24.07.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (24-07-2018)
24.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (24-07-2018)
24.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (24-07-2018)
24.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (24-07-2018)
23.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (23-07-2018)
23.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (23-07-2018)
23.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (23-07-2018)
23.07.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (23-07-2018)
20.07.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (20-07-2018)
20.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (20-07-2018)
20.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (20-07-2018)
20.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (20-07-2018)
19.07.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (19-07-2018)
19.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (19-07-2018)
19.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (19-07-2018)
19.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (19-07-2018)
18.07.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (18-07-2018)