18.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (18-07-2018)
18.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (18-07-2018)
18.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (18-07-2018)
17.07.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (17-07-2018)
17.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (17-07-2018)
17.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (17-07-2018)
17.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (17-07-2018)
16.07.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (16-07-2018)
16.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (16-07-2018)
16.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (16-07-2018)
16.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (16-07-2018)
13.07.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (13-07-2018)
13.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (13-07-2018)
13.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (13-07-2018)
13.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (13-07-2018)
12.07.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (12-07-2018)
12.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (12-07-2018)
12.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (12-07-2018)
12.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (12-07-2018)
11.07.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (11-07-2018)