06.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (06-07-2018)
06.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (06-07-2018)
06.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (06-07-2018)
05.07.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (05-07-2018)
05.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (05-07-2018)
05.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (05-07-2018)
05.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (05-07-2018)
04.07.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (04-07-2018)
04.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (04-07-2018)
04.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (04-07-2018)
04.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (04-07-2018)
03.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (03-07-2018)
03.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (03-07-2018)
03.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (03-07-2018)
03.07.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (03-07-2018)
02.07.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (02-07-2018)
02.07.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (02-07-2018)
02.07.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (02-07-2018)
02.07.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (02-07-2018)
29.06.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (29-06-2018)