22.06.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (22-06-2018)
22.06.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (22-06-2018)
22.06.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (22-06-2018)
21.06.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (21-06-2018)
21.06.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (21-06-2018)
21.06.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (21-06-2018)
21.06.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (21-06-2018)
20.06.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (20-06-2018)
20.06.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (20-06-2018)
20.06.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (20-06-2018)
20.06.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (20-06-2018)
19.06.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (19-06-2018)
19.06.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (19-06-2018)
19.06.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (19-06-2018)
19.06.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (19-06-2018)
18.06.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (18-06-2018)
18.06.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (18-06-2018)
18.06.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (18-06-2018)
18.06.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (18-06-2018)
15.06.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (15-06-2018)