13.06.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (13-06-2018)
13.06.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (13-06-2018)
13.06.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (13-06-2018)
12.06.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (12-06-2018)
12.06.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (12-06-2018)
12.06.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (12-06-2018)
12.06.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (12-06-2018)
11.06.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (11-06-2018)
11.06.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (11-06-2018)
11.06.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (11-06-2018)
11.06.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (11-06-2018)
08.06.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (08-06-2018)
08.06.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (08-06-2018)
08.06.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (08-06-2018)
08.06.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (08-06-2018)
07.06.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (07-06-2018)
07.06.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (07-06-2018)
07.06.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (07-06-2018)
07.06.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (07-06-2018)
06.06.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (06-06-2018)