17.05.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (17-05-2018)
17.05.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (17-05-2018)
17.05.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (17-05-2018)
16.05.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (16-05-2018)
16.05.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (16-05-2018)
16.05.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (16-05-2018)
16.05.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (16-05-2018)
15.05.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (15-05-2018)
15.05.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (15-05-2018)
15.05.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (15-05-2018)
15.05.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (15-05-2018)
14.05.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (14-05-2018)
14.05.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (14-05-2018)
14.05.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (14-05-2018)
14.05.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (14-05-2018)
11.05.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (11-05-2018)
11.05.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (11-05-2018)
11.05.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (11-05-2018)
11.05.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (11-05-2018)
10.05.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (10-05-2018)