27.04.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (27-04-2018)
27.04.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (27-04-2018)
27.04.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (27-04-2018)
26.04.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (26-04-2018)
26.04.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (26-04-2018)
26.04.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (26-04-2018)
25.04.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (25-04-2018)
25.04.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (25-04-2018)
25.04.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (25-04-2018)
24.04.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (24-04-2018)
24.04.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (24-04-2018)
24.04.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (24-04-2018)
24.04.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (24-04-2018)
23.04.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (23-04-2018)
23.04.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (23-04-2018)
23.04.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (23-04-2018)
23.04.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (23-04-2018)
20.04.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (20-04-2018)
20.04.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (20-04-2018)
20.04.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (20-04-2018)