19.04.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (19-04-2018)
19.04.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (19-04-2018)
19.04.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (19-04-2018)
19.04.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (19-04-2018)
18.04.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (18-04-2018)
18.04.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (18-04-2018)
18.04.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (18-04-2018)
18.04.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (18-04-2018)
18.04.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (18-04-2018)
17.04.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (17-04-2018)
17.04.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (17-04-2018)
17.04.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (17-04-2018)
17.04.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (17-04-2018)
16.04.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (16-04-2018)
16.04.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (16-04-2018)
16.04.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (16-04-2018)
16.04.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (16-04-2018)
13.04.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (13-04-2018)
13.04.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (13-04-2018)
13.04.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (13-04-2018)