26.03.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (26-03-2018)
26.03.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (26-03-2018)
26.03.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (26-03-2018)
23.03.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (23-03-2018)
23.03.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (23-03-2018)
23.03.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (23-03-2018)
23.03.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (23-03-2018)
22.03.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (22-03-2018)
22.03.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (22-03-2018)
22.03.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (22-03-2018)
22.03.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (22-03-2018)
21.03.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (21-03-2018)
21.03.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (21-03-2018)
21.03.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (21-03-2018)
21.03.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (21-03-2018)
20.03.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (20-03-2018)
20.03.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (20-03-2018)
20.03.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (20-03-2018)
20.03.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (20-03-2018)
19.03.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (19-03-2018)