16.03.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (16-03-2018)
16.03.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (16-03-2018)
16.03.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (16-03-2018)
15.03.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (15-03-2018)
15.03.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (15-03-2018)
15.03.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (15-03-2018)
15.03.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (15-03-2018)
14.03.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (14-03-2018)
14.03.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (14-03-2018)
14.03.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (14-03-2018)
14.03.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (14-03-2018)
13.03.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (13-03-2018)
13.03.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (13-03-2018)
13.03.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (13-03-2018)
13.03.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (13-03-2018)
12.03.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (12-03-2018)
12.03.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (12-03-2018)
12.03.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (12-03-2018)
12.03.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (12-03-2018)
09.03.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (09-03-2018)