27.02.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (27-02-2018)
27.02.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (27-02-2018)
27.02.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (27-02-2018)
26.02.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (26-02-2018)
26.02.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (26-02-2018)
26.02.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (26-02-2018)
26.02.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (26-02-2018)
23.02.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (23-02-2018)
23.02.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (23-02-2018)
23.02.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (23-02-2018)
23.02.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (23-02-2018)
22.02.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (22-02-2018)
22.02.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (22-02-2018)
22.02.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (22-02-2018)
22.02.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (22-02-2018)
21.02.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (21-02-2018)
21.02.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (21-02-2018)
21.02.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (21-02-2018)
21.02.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (21-02-2018)
20.02.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (20-02-2018)