20.02.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (20-02-2018)
20.02.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (20-02-2018)
20.02.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (20-02-2018)
20.02.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (20-02-2018)
19.02.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (19-02-2018)
19.02.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (19-02-2018)
19.02.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (19-02-2018)
19.02.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (19-02-2018)
16.02.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (16-02-2018)
16.02.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (16-02-2018)
16.02.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (16-02-2018)
16.02.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (16-02-2018)
15.02.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (15-02-2018)
15.02.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (15-02-2018)
15.02.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (15-02-2018)
15.02.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (15-02-2018)
14.02.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (14-02-2018)
14.02.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (14-02-2018)
14.02.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (14-02-2018)
14.02.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (14-02-2018)