29.01.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (29-01-2018)
29.01.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (29-01-2018)
29.01.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (29-01-2018)
29.01.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (29-01-2018)
26.01.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (26-01-2018)
26.01.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (26-01-2018)
26.01.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (26-01-2018)
26.01.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (26-01-2018)
25.01.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (25-01-2018)
25.01.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (25-01-2018)
26.01.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (25-01-2018)
25.01.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (25-01-2018)
24.01.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (24-01-2018)
24.01.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (24-01-2018)
24.01.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (24-01-2018)
24.01.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (24-01-2018)
23.01.2018 پیش بينى روزانه روند نفت (23-01-2018)
23.01.2018 پیش بينى روزانه روند طلا (23-01-2018)
23.01.2018 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (23-01-2018)
23.01.2018 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (23-01-2018)