16.11.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (16-11-2017)
15.11.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (15-11-2017)
15.11.2017 پیش بينى روزانه روند نفت (15-11-2017)
15.11.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (15-11-2017)
15.11.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (15-11-2017)
14.11.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (14-11-2017)
14.11.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (14-11-2017)
14.11.2017 پیش بينى روزانه روند نفت (14-11-2017)
14.11.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (14-11-2017)
13.11.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (13-11-2017)
13.11.2017 پیش بينى روزانه روند نفت (13-11-2017)
13.11.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (13-11-2017)
13.11.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (13-11-2017)
10.11.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (10-11-2017)
10.11.2017 پیش بينى روزانه روند نفت (10-11-2017)
10.11.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (10-11-2017)
10.11.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (10-11-2017)
09.11.2017 پیش بينى روزانه روند نفت (09-11-2017)
09.11.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (09-11-2017)
09.11.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (09-11-2017)