26.10.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (26-10-2017)
25.10.2017 پیش بينى روزانه روند نفت (25-10-2017)
25.10.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (25-10-2017)
25.10.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (25-10-2017)
25.10.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (25-10-2017)
24.10.2017 پیش بينى روزانه روند نفت (24-10-2017)
24.10.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (24-10-2017)
24.10.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (24-10-2017)
24.10.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (24-10-2017)
23.10.2017 پیش بينى روزانه روند نفت (23-10-2017)
23.10.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (23-10-2017)
23.10.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (23-10-2017)
23.10.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (23-10-2017)
20.10.2017 پیش بينى روزانه روند نفت (20-10-2017)
20.10.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (20-10-2017)
20.10.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (20-10-2017)
20.10.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (20-10-2017)
19.10.2017 پیش بينى روزانه روند نفت (19-10-2017)
19.10.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (19-10-2017)
19.10.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (19-10-2017)