07.08.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (07-08-2017)
04.08.2017 پیش بينى روزانه روند نفت (04-08-2017)
04.08.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (04-08-2017)
04.08.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (04-08-2017)
04.08.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (04-08-2017)
03.08.2017 پیش بينى روزانه روند نفت (03-08-2017)
03.08.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (03-08-2017)
03.08.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (03-08-2017)
03.08.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (03-08-2017)
02.08.2017 پیش بينى روزانه روند نفت (02-08-2017)
02.08.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (02-08-2017)
02.08.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (02-08-2017)
02.08.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (02-08-2017)
01.08.2017 پیش بينى روزانه روند نفت (01-08-2017)
01.08.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (01-08-2017)
01.08.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (01-08-2017)
01.08.2017 پیش بينى روزانه روند يورو - دلار (01-08-2017)
31.07.2017 پیش بينى روزانه روند نفت (31-07-2017)
31.07.2017 پیش بينى روزانه روند طلا (31-07-2017)
31.07.2017 پیش بينى روزانه روند پوند - دلار (31-07-2017)