پیش بينى هفتگی روند پوند - دلار (12.04.2020)
پیش بينى هفتگی روند یورو-دلار (12.04.2020)
پیش بينى هفتگی روند یورو-دلار (05.04.2020)
پیش بينى هفتگی روند پوند - دلار (05.04.2020)
پیش بينى هفتگی روند طلا (05.04.2020)