پیش بينى هفتگی روند يورو-دلار (21-04-2019)
پیش بينى هفتگی روند پوند - دلار (21-04-2019)
پیش بينى هفتگی روند نفت(21-04-2019
پیش بينى هفتگی روند طلا (21-04-2019)
(گود فرایدی (جمعه نیک