پیش بينى هفتگی روند طلا (17-02-2019)
پیش بينى هفتگی روند نفت(17-02-2019
روز گرامیداشت رئیس جمهور امریکا
پیش بينى هفتگی روند نفت(10-02-2019
پیش بينى هفتگی روند طلا (10-02-2019)